mandag den 10. april 2017

Koncert i Augustenborg Slotskirke lørdag d. 24. Juni kl. 19.30.

Slesvig Holstens ungdomskor – Landesjugendchor – består af ca. 40 sangere mellem 14 og 25 år. Kormusik af bl.a. Claudio Monteverdi og Zoltán Kodály . Dirigent Prof. Matthias Janz, Flensborg.


Alle er velkomne. Der er gratis adgang.
onsdag den 1. marts 2017

Prædiken: Stormen på søen

Det var døden, der truede disciplene. Det var rædslen for undergangen, der fik dem til at vække den roligt sovende Jesus. Skønt de vidste - som vi alle ved -, at døden ville komme en dag, så blev de grebet af frygt. For hvorfor skulle det netop være denne dag? Det var altså ikke rædslen for døden sådan i almindelighed, der greb dem, men det var rædslen for nuet – dette at det var nu, døden skulle være.

Det var altså ikke viden om døden, der gjorde dem bange, men uvejret, som varslede dødens nu. For det, at et menneske skal dø, denne kendsgerning gør ikke et menneske bange – vi frygter ikke begrebet døden, så var det jo ikke til at holde ud at leve, men at det skal være nu, det sker, det er dét, vi frygter, det er dét, der gør os bange. Hvorfor i dag, hvorfor ikke i morgen? Hvorfor i år, hvorfor ikke først næste år? Det er derfor vi beder om en frist, når døden banker uventet på.

Nej, vi frygter ikke døden som begreb, som en kendsgerning, men vores død frygter vi - min egen død frygter jeg. Sådan er det, også selvom der er mange, som tænker og taler overlegent om dødsfrygten. Der er mange, der får det til at se ud som om, de er hævet over dette at frygte døden, og derfor er der også mange, der føler sig hævet over kirken og dens forkyndelse. Den har jo kun ærinde til dem, der er bange for at dø, siger de. De påstår, at kirke og kristendom er til for de svage mennesker, påstår de, men vi, vi hører til de stærke. Vi vil ikke gå rundt og tænke på døden, siger de, og de kan i deres overmod finde på at tale med stor overlegenhed om døden som en naturlig ting, som det slet, slet ikke falder dem ind at være bange for.

Men den, der taler sådan, har misforstået situationen. At frygte døden er ikke at gå rundt i en kronisk rædsel for det at skulle dø, men det er derimod at ønske at leve. Altså det er netop at ville dét, som alle disse overlegne mennesker siger, at de vil. Alle dem, der taler overlegent om døden, for at reducere den, for at holde den på afstand, fordi – vil jeg påstå - fordi de frygter den.

Men man kan kun holde døden på afstand, så længe den kun er et begreb, man taler om. Når de samme mennesker kæmper indædt for freden, så afslører de, at de kender døden som andet end begreb – de kender den som deres eller deres kæres død. I denne situation er de ikke de tilbagelænede og overlegne, men de paniske og rædselsslagne, der kan hidse sig op over, at verden er ond og uretfærdig. Og denne svaghed er i mine øjne meget mere tiltalende end deres overlegenhed.

For findes der noget mere forstemmende end at se et menneske, der tilkæmpet påtager sig en helterolle over for sin egen død? Nej, vel? Noget mere forhærdet findes næppe end det menneske, der hele livet igennem har set med foragt på dem, der er bange for at dø, og som derfor, når han selv rammes af døden, vil vise, at han er tro mod sine egne idealer, hvorfor han tvinger sig til at indtage en position, der er forloren og uægte. For som sagt, jeg kender ikke noget mere fortvivlende syn end et menneske, der spiller kæphøj over for sin egen død.

Vi mennesker er ikke skabte til at indtage helterollen over for døden, det bliver altid et komediespil - det bliver altid noget tillært og påtvunget. Og det gælder både de antikristelige, der vil vise, at de ikke er bange for at dø, og de kristelige, der vil vise, hvor meget de tror, og derfor heller ikke er bange for at dø. Det er i det hele taget umenneskeligt og løgnagtigt at skulle vise sig, når døden melder sin ankomst. Er der ét sted, hvor vi mennesker for ærlighedens skyld burde fralægge os vores forfængelighed, så er det over for døden. Altså ikke døden som begreb, men vores egen død. Dér gælder det ikke om at være noget eller at kunne præstere noget. Dér gælder det ikke om at kunne demonstrere et mod eller en særlig stærk tro, for over for døden er vi færdige med at skulle være noget. At ville føre dét at være noget med sig ind i døden, det er i mine øjne en ynkelig mangel på respekt for virkeligheden. Nej, det mest ærlige, det mest virkelighedstro er at frygte døden, for det er netop udtryk for, at man ønsker at leve.

Og derfor er det sært bagvendt at tale foragteligt om eller se ned på dem, der frygter døden, for derved røber man, at man ikke tør være sin egen frygt bekendt. Man tør ganske enkelt ikke være bange. Af frygt for at stå nøgen, af frygt for ikke at have noget at møde døden med, puster man sig op og stabler en modstand på benene. Man tier sin frygt ihjel og kalder det mod, men er det ikke snarere løgn og forstillelse? Disciplene havde det med at være bange, og at turde være ved det. De havde det mod ikke at være modige, og ikke at give sig ud for at være dét, de ikke var.

Det var derfor, de vækkede Jesus. I stedet for at tage chancen, således at de bagefter kunne prale med, at de havde vovet at være modige, ja, så vækkede de ham. For de skulle ikke spille komedie og stille sig an, det faldt dem slet ikke ind.Rædslen for undergangen var dem alt for stærk – her kunne de ikke være helte. Dødens øjeblik var så virkeligt, at alle præstationer faldt til jorden, og alle tanker om at skulle vise sig var blæst bort. Vi kunne også sige, at al selvforsvar, al forfængelighed var der ikke plads til i situationen.

For sådan er menneskelivet, når det er, som det er. Her er i en nøddeskal menneskets situation aftegnet for os. Al hulhed, al det uægte og forlorne er faldet - her er kun mennesket tilbage, stillet som det i sandhed er, ansigt til ansigt over for sin egen død. Dette er ethvert menneskes situation som menneske, siger fortællingen os i dag; at du skal være din frygt bekendt. I Jesu navn, skal du det. Hvad for noget? I Jesu navn? Men Jesus bebrejdede dem jo deres frygt. I lidettroende, sagde han, hvorfor er i bange? Var det ikke en kraftig irettesættelse af deres frygt? Mente han ikke, at de netop skulle have vist mod og tro? Nej, det mente han ikke! For Jesus forlanger aldrig mere tro, end man har. Og vi mennesker har ingen tro. Eller rettere, den tro, som vi mennesker mener, at vi selv kan stable på benene, den tro kalder han ikke for tro, men for vantro. Og derfor har vi lov at sige, at vi ingen tro har, derfor var disciplene bange, for de var vitterligt lidettroende.

Skulle der tales om tro hos dem, så var det den, at de turde være ved, at de var bange, og det var ganske simpelt rædslen, der gav dem det mod. Det var deres tro, at de vækkede Jesus. Hvor skulle de ellers gå hen med deres rædsel?

For sådan ser kristentroen ud. Kristentroen er ikke noget, man har eller prøver på at stive sig af med, men den er ingen tro at have. Og hvad gør man, når man ingen tro har? Enten puster man sig op og bilder sig selv og andre ind, at man er modig – man spiller overlegen – og det hedder med et kristeligt udtryk vantro, også selvom det sker i Jesus navn og med en masse kristelige attituder. Eller også råber man til Gud, dvs. vækker Jesus og er sin frygt bekendt.

Læg nemlig vel mærke til, at rigtig nok kaldte Jesus dem lidettroende, for det var de, men han stilnede stormen. For således er hans gerning, at den tro, vi ikke har, den har han til os. Jesus fortalte en gang en lignelse om en uretfærdig dommer, der ikke ville skaffe en enke hendes ret, men hun blev ved at plage ham, så han til sidst gav hende hendes ret. ”Skulle da Gud ikke skaffe sine udvalgte ret, dem, som råber til ham dag og nat?. Jeg siger jer, han skal skaffe dem ret i hast”, sagde han, og så tilføje de han: ”Men mon menneskesønnen, når han kommer, vil finde troen på jorden?” Og dét er spørgsmålet til enhver: Mon menneskesønnen skal finde troen på jorden, når han kommer? Skal han finde mennesker, der tør være deres frygt bekendt, eller vil han finde mennesker, der dækker over deres frygt og lader som om, de er modige og tapre og troende? Vil vi lade Jesu gerning og Jesu tro være vor tro, eller vil vi forlade os på troen på os selv? Det er det afgørende spørgsmål, som i dag stilles os. Men det stilles samtidig med, at det forkyndes os, at det var de lidettroende disciple, Jesus hjalp, for det er i én sum evangeliet i dag. Og så behøver vi ikke krampagtigt at fastholde en tro og et mod, vi ikke har. Så behøver vi ikke at stille os an, så behøver vi blot at stå ved vores liden tro – ærligt og redeligt, og i Jesu navn takke for hans tro og gerning mod os. Amen

mandag den 5. december 2016

Prædiken 1. s. i advent: Hvad vil det sige at prædike?


Vi har begyndt et nyt kirkeår med at høre en prædiken af Jesus, den første han holdt i sin hjemby. Og lad mig derfor indlede med et par bemærkninger om det at prædike.
At prædike er ikke at tale om vind og vejr eller om det, som tilfældigt interesserer mennesker, og som de i øjeblikket gider at høre. At prædike er ikke at komme med formaninger og rettesnore og vejledninger. Prædikenen har ikke til opgave at gøre folk anderledes, end de er. Snarere har den til opgave at få folk til at være, hvad de er.
Prædikenen er ikke en særlig alvorlig eller højtidelig forlystelse eller underholdning, og den er da slet ikke nogen præstation, som kan eller skal beundres.

Al den slags skal både prædikanten og tilhørerne lægge fra sig uden for kirken. Sådan som man i gamle dage lagde våbnene fra sig i våbenhuset. For i kirken mødes menneske med menneske. Ikke partimanden med partimanden, ikke forbundsfællerne med forbundsfællerne, for kirken er ikke og skal ikke være en sammenslutning af sammenspiste og enstænkende, men kirken er i sin bestemmelse og sin opgave det eneste sted, hvor mennesker møder op som slet og ret mennesker. Som de små og sølle mennesker vi alle sammen er bag ved al vor facade og pynt.
At kirken så langt fra altid står ret for dette, er en sag for sig. Her og nu vil jeg kun tale om, hvad den skulle være.
Prædikenens opgave er heller ikke, hvad man i almindelighed forstår ved at missionere eller propagandere. Præsten er ikke en missionær, der skal påvirke og bearbejde mennesker til at antage fromme standpunkter og synspunkter. Han er ikke agent for en særlig himmelsk og rigtig anskuelse. Han er altså ikke agent, ikke missionær, ikke propagandist.
Hvad er han så? Prædikanten er et menneske ligesom dem, han prædiker for; delagtig i det samme liv som enhver anden. Og dette, det samme liv og den samme død, det er baggrunden for prædikenen – det er forudsætningen, og kun på den forudsætning bliver prædikenen, hvad den skal være.

Vi er alle, både prædikant og tilhørere, kommet ind i kirken for at høre, hvad Gud vil tale til os. Vi er ikke kommet for at anskaffe os et sæt rigtige meninger, ikke for at gå herfra med en flok af fraser om, hvordan vi klarer os bedst her i livet. Prædikanten er ikke en læremester i en særlig livsanskuelse. Hvis det er det, man er på jagt efter, må man konsultere psykologerne og psykiaterne, mindfulness-filosofferne eller andre, der mener at have styr på den sag.
Hvad er da prædikenens opgave? Kun én; at tale om Gud, dvs. om sandheden i livet, den sandhed, vi ikke kender og ikke kan finde, men som dog er over os alle sammen. For det er det samme menneskeliv, vi alle sammen har fået at slås med, og derfor kunne det ligeså godt være en af jer, der stod og skulle prædike i dag.

Jeg står her kun som repræsentant for hvert eneste menneske. Min kamp med livet er jeres kamp, og jeres kamp er min. Til daglig har vi uhyre travlt med alle vores forskelligheder – at nogle er rige og nogle er fattige, nogle lykkelige og nogle ulykkelige, vi samler os i foreninger og grupperinger, men søndagen og kirken og prædikenen har til opgave at sige til hver eneste af os: Der er ét fællesskab, vi ikke selv vælger, og dèt er den fælles skæbne, det fælles liv, den fælles kamp og den fælles død. Og dette fællesskab er vigtigere og større og sandere end alle forskellighederne.
Man kunne også sige, at prædikenens første opgave er at slå fast, at her er ingen over hinanden, her er vi alle lige for Gud, dvs. lige for livet og døden. Her er alle forskelligheder suspenderet.
Om man står på prædikestolen eller sidder på bænken, om man er i præstekjole eller i almindeligt tøj, det betyder ingenting og skal ingenting betyde – for her er vi blot mennesker slet og ret. Mennesker, der er i nød, fordi vi ingenting forstår og ingenting ved, når det kommer til stykket. Og det, der så siges os i prædikenen, er, at på denne plads hører vi alle hjemme, og den skal vi vedkende os, blinde og fangne og fortrykte som vi er.
Den er vigtigere end alt andet, den går forud for alt andet, vi har travlt med. Og dèt, at den er vigtigere og går forud for alt andet, kalder vi, at den er Guds befaling til os alle. Dèt betyder Gud, at der er en sandhed, som vi er skyldige over for. Gud betyder, at der er en sandhed, der står fast og bliver ved med at gælde, uanset hvor meget vi forsøger at sno os fri af den. Uanset om vi vedtager, at Gud er død, at han er gammeldags og fortidig, uanset hvad, så lader sandheden sig ikke slå ihjel.

Vi kan ikke skubbe den ud over randen af bjerget, for den går sin vej midt imellem os.
Det er prædikenens opgave, at slå vores fælles vilkår fast. Og, som sagt, vi ved det, fordi sådan lød den første prædiken, Jesu holdt i den by, hvor han var vokset op. Vi hører en prædiken til os livets fangne, blinde og fortrykte, der ikke kan finde op og ned her i livet. Og vi hører, at den af en, der var ligesom os. Et menneske i kød og blod, ligeså udleveret til livet, som vi selv er. Og så hører vi, at han, dette almindelige menneske, er Guds søn, der i dag - her og nu med sit ord - giver os vort syn igen og sætter os i frihed.
Fantastik lyder det, bifaldet runger, men kun kortvarigt, for ved nærmere eftertanke dukker forargelsen op. Det er jo løgn alt sammen – der er jo ingenting sket, det hele er jo bare ord. For dengang som nu forventede man, at Guds ord skulle vende op og ned på al ting, så det kunne ses og føles og mærkes. Romerne skulle sættes på porten, maden skulle bugne i fadene, velfærden råde for alle. Noget nyt og stort skulle indfinde sig. Sådan tænkte de, og sådan tænker vi, og derfor forargelsen og hadet. Ud med ham, den bondeknold af en tømmersvend, den lille undermåler og narresut. Giv os et nyt og bedre liv i morgen og ikke bare ord.
Og i en vis forstand har de ret. Kristendommen er ikke andet end ord. Men det er evangeliets påstand, at med det ord, er et Herrens nådeår oprundet over os. Ordet om Guds trofasthed og nåde, som gør hele vor tilværelse ny. Uden at der i det ydre er forandret en tøddel, er dog livet blevet et andet, fordi Guds barmhjertighed er ny over os hver morgen. Og dette ord om Guds barmhjertighed er ved Jesus Kristus talt lige ind i vores virkelighed, så tung og grå og besværlig den er. For vi kan ikke løbe fra den, men vi kan høre at netop her er Jesus Kristus hos os.
”I dag er det skriftord, I nu har hørt, gået i opfyldelse”.

Det er det budskab, som på ny skal gentages for os søndag efter søndag. Det er deri, vi skal finde opfyldelsen af alle vore og slægtens håb og forventninger. Det er deri, glæden én gang for alle er os givet, og som med evangeliets ord på ny bliver os givet.
Ikke den glæde, vi søger, men den glæde, Gud har beredt verden og os med den. Et nådeår fra Herren med glædesbud til fattige og frihed for fangne og fortrykte.

Hvem kan glæde sig over et sådant budskab uden netop de fattige, de blinde, de fangne og de fortrykte?
Men det er også sådan, at vil vi ud af de kår, så forsvinder glæden med det samme. Men med de kår bliver den hos os sammen med budskabet om, at Herren ikke blot i en fjern fortid har besøgt sit folk, men også på denne dag er han nær hos os alle fattige, blinde, fangne og fortrykte. Han er kommet for at besøge os, hvor vi er, og blive hos os med hele sin nåde – i går, i dag og til evig tid. Amen


tirsdag den 13. september 2016

Den fortabte søn

Historien om den fortabte søn hører vist til en af de mest kendte og mest yndede af alle Jesu
fortællinger, men samtidig hører den os til en af de mest misbrugte.

At den er kendt og yndet, har sin let fattelige forklaring. Den skildrer jo Gud som en far, hvis
kærlighed ingen grænser sætter eller kender.

Det er en tale, som ikke blot er nem at fatte, men som også går lige til hjertet. Det er en skøn og liflig tale, nemlig for den, som er kommet langt ud, og som ikke har grund til at forvente kærlighed og tilgivelse hos Gud. Det er en sådan person, der skildres, og det er for sådanne, denne fortælling fortælles. For at sige dem, at sådan er det. Til glæde, til tro, til fred, skal det lyde til dem midt i deres fortabthed.

Fortællingen siger: ”Du er Guds barn”, og så er du det. Men faren for forvanskningen af denne
forståelse ligger lige om hjørnet, nemlig at djævelen melder sig på banen og misbruger lignelsen ved at indvende: ”Det skal du nu slet ikke være så sikker på det, for det er slet ikke det, lignelsen siger. Så enkelt er det ikke. Nej, den siger derimod: Du skal først gøre det samme, som denne fortabte søn gjorde: Han gik i sig selv og vendte om, han gik hjem til sin far, fordi han følte anger og fortrydelse. Og derfor er det, hvad du også skal gøre, før end du kan stole på Guds tilgivelse.
Du skal gå i dig selv og blive et nyt og bedre menneske. Det er sådan, Gud tilgiver dem, der fortryder. Du må sandelig ikke tro, at du sådan kan misbruge Guds tilgivelse. Nej, han har et mål med sin tilgivelse, han vil føre dig ud af din synd og gøre dig til et andet menneske. Du skal komme og bekende dine synder: Fader jeg har syndet imod dig og er ikke værd at kaldes dit barn. Således vil Gud give dig en ny vilje, en vilje ikke til synd men til det gode. Dette er Guds frelsesplan med alle mennesker, og glemmer du det, så synder du på nåden. Hvilket vil sige, at du tager noget til dig, som
du ingen ret har til, førend du ved din anger har gjort dig fortjent til den”.

Guds kærlighed er altså forstået på denne djævelske facon kun til den angrende synder og ikke til synderen i almindelighed.

Ja, det er en djævelsk udlægning, jeg netop har skitseret. Og han ved, hvad han gør. Han ved, at det er en udlægning, der behager menneskene. For den giver ikke Gud men menneskene ære.

Nu bliver den fortabte søn en helt, der gjorde en bedrift, der var påskønnet af Gud. Med ét er sønnen hovedpersonen, og det holder vi mennesker af. For så afhænger det hele af os og ikke af Gud.

Forstået således, kan Gud jo ikke have med os at gøre, før end vi har givet ham lov ved at lukke døren op for ham, hvilket vi mener at gøre ved at komme til ham.

Jo, djævelen ved, hvad han gør. Han kildrer menneskenes ører ved at tale os til behag og gør dermed Gud til intet. Og dette er netop, hvad der er en djævels eneste formål og vilje. Men han har da ret, har han ikke? Sønnen gik jo i sig selv, stod op og drog hjem, og derfor var det, at han modtog faderens tilgivelse?

Nej, således var det ikke, hvis man hører ordentligt efter. For sønnen gjorde slet ingen ting, ikke andet end det, som nøden og sulten og elendigheden drev ham til. Det var derfor ikke af egen fri vilje, ikke af sand anger han gik hjem til faderen, men simpelt hen for at redde livet. Og faderen, hvad gjorde han? Begyndte han med at udspørge ham, om han nu mente sin tilbagevenden oprigtigt, spurgte han til hans anger og hengivenhed? Spurgte han, om han nu for alvor vendte sit gamle liv ryggen?

Nej, tværtimod, han løb ham i møde, og det var som om, han ikke havde bestilt andet end at stå på spring – ventende på det øjeblik, da sønnen trængte til ham. Og vi må derfor spørge: ”Er det sønnen, der er hovedpersonen?”

Nej, på ingen måde, det er Gud, der alene er det. Guds kærlighed, som ingen grænser kender, men som altid er der, den er det, som denne fortælling handler om. Den alene. Til tro, til glæde, til fred for enhver.

Man skal ikke først se efter, om man er den værd, man skal ikke først se på sig selv, men alene på det ord, i hvilket Guds kærlighed løber én i møde.

Men hvad gør vi? Vi spørger efter, om mennesker - og vi selv med - mener, hvad vi siger og gør. Barnet, der døbes, mennesket, der kommer i kirke, han, der går til alters – lige meget hvem – straks tænker vi: Er det nu oprigtigt ment, er det nu hans eller min fulde overbevisning, for ellers er det jo falsk og uægte og hyklerisk.

Jo, hele tiden tænker vi, at det jo drejer sig om os og vor oprigtighed og vor overbevisning. Således regerer djævelen og hans misbrug af lignelsen om den fortabte søn også i dag. Ganske som han regerede over den anden søn, ham, der gik derhjemme og var sur og misundelig og derfor anklagende sagde til sin fader: ”Denne din søn, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger, ham slagtede du fedekalven for, men jeg, som har tjent dig så mange år, og aldrig har overtrådt nogle af dine bud, mig har du aldrig givet et kid”.

Ikke sandt? Der har vi djævelens spil igen. Det drejer sig om mig og min indsats, det gælder om at gøre sig selv retfærdig og således at have en retfærdighed at pukke på, for mennesket er jo nr. 1, og hvad kan Gud gøre, hvis vi ikke hjælper ham og giver ham lov?

Giv Gud en chance for at være Gud, således kunne vi også formulere denne forståelse af fortællingen. Men det er som sagt altid djævelens måde at være djævel på. Han spiller from og lægger tilsyneladende vægt på alvoren for at bilde os ind, at det forlanger Gud. Men det gør Gud ikke.
Guds kærlighed har ingen grænser, han løber synderen i møde, men han tvinger ikke. Han venter tålmodigt, uendeligt tålmodigt, for deri består hele hans kærlighed: I at vente. Således er han vor Gud, urokkelig og til evig tid.

Ganske som den fortabte søns fader var hans fader, også da han levede derude og ødslede sin formue væk. Guds kærlighed er uudtømmelig, du kan tære på den og misbruge den, men den består, når alt forgår. Når vi selv med alle vore kære ligger under mulde, så består Guds kærlighed evigt. Men det er ikke en kærlighed, der kan forveksles med en blankochek til det svigagtig liv, så havde den gamle
fader jo sendt den fortabte søn en økonomisk håndsrækning, da nøden indfandt sig. Men han tav jo i stedet og ventede.

I denne tavshed og i denne venten bestod han som den kærlige, for i tavsheden, i fraværet kom han sønnen i forkøbet. Ved at lade ham gå linen ud meldte savnet sig, for sådan er Guds kærlighed, fast og urokkelig.

Amen.

tirsdag den 7. juni 2016

En prædiken: Kvinden, der salvede Jesus

Er det ikke sært, at der intet står om, hvorfor denne kvinde ofrede sin dyre salve som en hyldest til Jesus? Hun kommer ikke selv til orde, og hun får ikke lejlighed til selv at begrunde, hvad hun gør. Det kan selvfølgelig være fortællerens fejl, at han har glemt at fortælle os, hvad hun sagde. Men det forekommer mig at være mere sandsynligt, at hun slet intet sagde. Hun brød ind i et fremmed hus, hun gik ind til et sluttet selskab, hun afbrød den gode stemning og gik på sine én gang både sikre og usikre ben hen til gæsten og slog den medbragte dyrebare krukke i stykker og udgød dens indhold over Jesu hoved. Og mon ikke hun lige så sikkert og tavst, som det skete, er forsvundet igen. Tilbage sad det overraskede selskab, og så begyndte bemærkningerne at falde.


Her var pludseligt sket noget uventet og usædvanligt, der gav grobund for de forargede kommentarer: ”Det er dog for frækt, sådan at buse ind uden videre i et fremmed hus!” ”Hvad er det dog for en forargelig flothed at spilde den dyre salve til ingen nytte!” ”Hvor mange af de fattige kunne ikke have haft glæde af de penge, som salven var værd!” Jo, vi kan rigtig mærke, hvordan forargelsen bredte sig i selskabet. Alle havde de travlt med at udtale sig, alle skulle de gøre sig bemærkede og lufte deres harme.
Situationen er os ikke ukendt. Den dukker op igen og igen i blandt os i dag. Vi går alle rundt med så megen retfærdighed i blodet, at vi har meget nemt ved at blive stødt over dén, der bryder etiketten og den gode tone. Er det ikke dén, vi går rundt og vogter? Der er noget, man kan, og der er noget, man ikke kan. Vi har jo alle sammen vores mening om, hvad enhver situation kræver. Vi kalder det for dannelse eller kultur eller gode manérer, og dem lægger vi stor vægt på. Og vi gør det, fordi de er blevet det, ved hvis hjælp vi dyrker vor egen retfærdighed og styrker vor egen position.


Det gælder ikke alene den ydre opførsel, men det gælder i særdeleshed de rette meninger. De meninger alle har, og som derfor er de anerkendte og korrekte. Det, de andre siger og tænker og mener, må være det rigtige, og så følger vi efter. Vi anser os selv for retfærdige og gode og deltager i den almindelige forargelse, hvis der er én, der bryder det vedtagne. Tænk på indvandrerdebatten, tænk på miljødebatten. Tænk på Kurt Westergaard, og på Lars Wilks.
Jo, dér sad de altså i Simon den Spedalskes hus og følte sig rigtig godt tilpas i den fælles forargelse. Sådan en optræden!


Der er ikke noget, der får mennesker til at føle sig mere tilfredse med sig selv, end når de kan mødes med andre i enighed om at pege fingre af den, der ikke ved, hvad man kan sige, eller hvordan man opfører sig. Flokmentaliteten griber os, og den befinder vi os med skam at melde bedst ved. Vi føler os alle som de retfærdige, de dydigt forargede.


Men der var én, der var tavs midt i den almindelige fordømmelse af kvinden. Og denne ene var enerens talsmand over for mængden, for han så det som sin opgave altid at lade den ene have ret over for de mange. Ja, han gjorde det i en sådan grad, at han ligefrem krævede af enhver, at han skulle være den ener, han var, og at han derfor aldrig skulle stræbe efter den fælles følelse af retfærdighed, der dræber ethvert mod. Og han gjorde det i yderste potens, for han sagde, at sådan krævede Gud det af enhver. Og det sagde han, fordi menneskenes trang til at ville gøre sig selv retfærdige er det ondeste af alt ondt.
Der sad han tavs midt i al den hørmende selvretfærdighed, og da selskabet endelig havde fået luft for al dets harme, og han omsider kunne komme til orde, så sagde han: ”Hvorfor volder I hende bryderi? Hun gjorde en god gerning.” For han forstod, hvad hun havde ment med det, hun gjorde. Han forstod, at der var noget, hun måtte have luft for. Han forstod, at hun var opfyldt af en taknemmelighed, hun gerne ville give udtryk for.


Hvad var hun nu så taknemmelig over, at hun måtte bryde den gode stemning og trodse vedtagne regler og forudfattede meninger? Jo, hun var taknemmelig over, at her var et menneske, der i modsætning til alle andre ikke havde travlt med retfærdigheden. Her var et menneske, der ikke så på det ydre, der ikke lagde vægt på tonen, eller på hvor velopdragne og gode mennesker var. Her var der med andre ord én, der kendtes ved eneren i hans fattigdom og usselhed.
Noget sådan må hun have set i Jesus, og derfor skulle han salves. Som en hyldest – som udtryk for en glæde over at have set og hørt ham.


Og Jesus greb hendes gerning og brugte den til at forklare, hvad han så i den. Han så, at her var han blevet salvet til sin egen begravelse. Den retfærdighed han var kommet med til menneskene, som var retfærdigheden fra Gud, den ville menneskene ikke finde sig i. De ville have en retfærdighed, der kunne ses og høres, de ville have en retfærdighed, de kunne prale af, fordi den udprang af deres eget værd. Derfor vidste han, at hans liv ville ende med, at flokmentaliteten og selvretfærdigheden knuste ham. Døden i Guds navn og for Guds retfærdigheds skyld ventede ham.


Sådan var menneskene i deres selvgodhed og selvtilstrækkelighed. Han vidste det, og nu så han denne kvindes salving af ham, som en beredelse – som en forudsigelse af hans død. For man plejede at salve den dødes legeme, og nu var han altså også blevet salvet, som et vidnesbyrd om, hvad der ventede ham.


Men denne beredelse bragte ham glæde. Kvindens gerning sagde til ham, at hans ord ikke var spildte – hvilket han nu heller ikke mente, de var, for han havde mødt en del, der havde frydet sig ved hans tale, og det var alle de enkelte, de skjulte, dem, der kom til ham om natten eller råbte til ham fra de udstødtes plads.
Og sådan vil hans ords skæbne altid være i denne vores verden. Den udvendige målestok, mængden og frygten for at stå alene vil altid slå disse enere ihjel, de vil spørge, hvilken nytte hans ord er til, for de søger nytte og selvretfærdighed.


Men hans ord skal lyde på trods af mængden, hans ord skal lyde i troen på deres egen sandhed, og der, hvor de lyder, der vil denne episode stå som tegnet på, at det aldrig lyder forgæves. At der altid er og vil være fattige og ensomme, skjulte og oversete mennesker, som disse ord bringer glæde. For uden retfærdigheden fra Gud ville de være fortabte mennesker – uden håb og uden glæde.
Lad derfor det spørgsmål, om der kommer få eller mange i kirke, ligge. Lad derfor spørgsmålet om, hvad nytte kirken er til, hvile. For den skal ikke være der til anden nytte end at være der med det ord, uden hvilket enhver er overladt til sig selv og sin egen retfærdighed, være der for at oprejse og genløse det fortabte, hvilket faktisk er enhver. Amen.


tirsdag den 1. marts 2016

De vise mænd og Herodes

Fortællingen om de vise mænd og kong Herodes er en fortælling for børn og
barnlige sjæle. En bloddryppende historie, hvor kongen ligger på lur og vil
dræbe barnet. En historie, hvor kongens tilsyneladende snuhed bliver overtrumfet
af Gud, for ham kan selv ikke den mægtigste mand i riget narre. En historie, hvor selveste kong Herodes stod over for én, han ikke kunne tøjle og snyde.

Jo, som et eventyr for børn lyder det, og det er det store ved fortællingen. For Guds tale til os mennesker er altid en tale til børn og barnlige sjæle. De voksne, og det vil her sige de beregnende, dem, der sætter al deres lid til fornuften og lader den være deres vejleder, dem kan Gud nemlig ikke tale til, for de forstår ikke at høre ordentligt efter.

For dem vil fornuften altid lytte med og sidde som en lille djævel og sige: ”Det kan ikke passe, det er dog alt for utroligt”.
Men sådan er det ikke for barnet, det forstår at lytte. Derfor findes der ikke noget mere fornøjeligt end at læse en rigtig bloddryppende historie for børn. De vil høre den igen og igen, de bliver aldrig færdige med den. Og sådan, som børn hører, vil Gud have, at vi skal høre. Når han taler, skal vi være som børn og ikke tænke på, hvor fornuftigt og overbevisende det lyder. Vi skal ikke tænke på, om talen nu kan nytte noget, om vi har
fordel af den.

Derfor er denne fortælling en rigtig guddommelig fortælling.

Og hvad er så budskabet? Hvad vil denne fortælling sige os?

Helt enkelt vil den sige, at over for Gud er der ikke personsanseelse. At over for Gud er vi alle som børn. Kongen er det, de vise mænd, hyrderne, forældrene alle er det. For over for Gud gælder vores egen fornuft og visdom intet. Og glemmer vi det, tror kongen, at hans er magten, at ikke også han skal stå til ansvar for sine handlinger, så bliver hans styre derefter. Så ender det med barnemord og tyranni.

Tror vi med andre ord, at kristendommen intet har at betyde for vores måde at indrette samfundet på. Tror vi, at den intet betyder for magthavernes måde at røgte deres embede på, så tror vi fejl. Og selvom det for en moderne dansker kan lyde utroligt, så kan vi tænke på en af vores gamle enevældskonger, hvis vi vil have bevis for det.

Jeg mener, det var den pietistiske Frederik den 4. Han havde forordnet, at enhver natmand – altså han, der førhen hentede latrinerne om natten, han der flåede og bortskaffede døde dyr, en mand der altså var lige så ilde set som skarprettere – for ham gjaldt det, at skulle han have barnedåb, eller skulle han selv begraves, så var borgmesteren ved kongelig forordning
forpligtet på at deltage.

Hvorfor? Fordi intet menneske var for beskidt til, at den mest ansete borger i byen ikke skulle deltage ved hans dåb eller begravelse. Og hvor havde kongen det fra? Fra sin kristelige børnelærdom. At over for Gud er der ikke personsanseelse. Over for Gud er vi alle børn og intet andet. Det er en viis konge, der udstikker en sådan forordning.

Det er en viis konge, der har lært, at i livets afgørende stunder er vi alle ens stedt. Det er en viis konge, der ved, at kristendommen ikke blot er en del af menneskets liv, men er fortegnet for ethvert menneskes liv. Det er dette fortegn, der skal holde alle Herodes´ernes magt på
plads. Og derfor er det ikke tilfældigt, at dronningen slutter sin nytårstale med:”Gud bevare Danmark”. Det er ikke tilfældigt, at ethvert folketingsår begynder med en gudstjeneste. For derved sættes magthaverne ind under det ord, der forkynder dem, at også deres magt er begrænset, at de ikke har magten af sig selv, men at den er dem givet af Gud, som ved sit ord holder magten i ave.

Det ord som tager al storhed og visdom fra dem og os alle.

Det er en viis konge, der forstår, at når Gud lod sin søn føde i Bethlehem, at når han som et lille værgeløst og afmægtigt barn blev lagt i en krybbe, så var det tegnet på, at kun således vil Gud se os. For dermed sagde han jo, at som dem, der er modsat al storhed, skal I være. Og ikke nok med at vi skal være på barnets plads, nej, du er der, siger han. Og han siger
det ved at tage enhver storhed eller vejen til storhed fra os, ved at lade os se, hvor udleverede vi er til afmagten og døden.

Og det var den sandhed, de vise mænd så ved synet af barnet i krybben. Ikke en konkurrent til Herodes, ikke en mere sejrrig og mægtig herre, så de, men et barn, som intet kan og skal og vil med dem. En befrielse fandt de, nemlig den befrielse ikke at skulle være noget. Eller
man kan sige, ved at være hos os som barnet gør han os til børn. For hans gerning
var at være barnet iblandt os, og ved selv at være barnet stiller han os på barnets plads. Og han tager ikke bare retten til at være stor fra os mennesker, men han gør sig selv til eet med de små og forhindrer derved os i at skulle være andet.

Det fællesskab af små – som også hedder syndernes fællesskab –, hvor enhver møder sin næste som underordnet den samme myndighed, er fundamentet for et redeligt samfund. Vi kunne også sige, at et fredeligt fællesskab mellem mennesker afhænger af dette ord, og er altså ikke noget, mennesket selv kan etablere.

Og derfor er det så tåbeligt, når vi tror, at det er kristendommen, der er skyld i ulighed, uenighed og strid. Nej, mener vi, at kristendommens tale intet skal betyde i det offentlige rum, så går vi Herodes ´ ærinde ved at ville lukke Guds ord i barnemund.

For hvor menneskesamfundet alene skal indrettes efter menneskets egen fornuft og vilje, dér kommer der ikke fred og fordragelighed mellem menneskene men strid og ufred. For som sagt, menneskene er som børn, og hvor børnene forledes til at tro, at de er de højeste og mest unikke skabninger, dér kommer man, som man kan se i dagens skolegård, ikke mobberi og selvhævdelse til livs. Tværtimod, dér bliver børnene et spejlbillede af denne tro, og man stimulerer deres hang til selvhævdelse og selviscenesættelse. Hvor mennesket bliver forstået og dyrket som autonomt, dér kommer der had og splittelse.

At tro, at kristendommen intet har at betyde for danskerne og vores offentlige rum, er derfor den største løgn vores land kan bygge på. Og derfor skal vi ikke tro blindt på politikernes visdom og kundskab. Vi skal ikke tro, at vi kan skabe et fredeligt samfund, hvis blot vi får
afskaffet kristendommens indflydelse. For som det er med børnene, så er der kun fred i blandt dem, hvor en myndig person sætter sig igennem, og de derved møder en vilje, der er stærkere end dem selv.

Lad os derfor håbe, at tidens kloge og vise herskere i en drøm advares mod Herodes, lad os håbe på, at de finder en anden vej at gå på, at de som de vise mænd må bøje knæ i Jesu Kristi navn, han som med Gud lever og regerer i Helligånds enhed. Én sand Gud fra evighed
og til evighed.

Amen.

fredag den 27. november 2015

Kan det betale sig?

Kan det betale sig at holde kirke? Betaler det sig, at der hver søndag i hvert et sogn varmes en gammel middelalderkirke op, at aflønne kirketjener, børnekor, organist og præst? Er det rentabelt?
Betaler det sig at afholde foredragsaftner og sognemøder, salmesangsaftner og plejehjemsgudstjenste? Kan det betale sig med en lokal graver og en sognepræst til selv den mindste flække?

Og kan det overhovedet betale sig, hvis opbakningen ikke er tilstrækkelig? Nej, det kan ikke betale sig. Det er ren tilsætning. Det er set ud fra et ratio-nelt og økonomisk perspektiv en meget
meget dårlig forretning. Og jo mindre sogne, des dårligere forretning. Sådan er det!

Og alligevel gør vi det.

Hvorfor? Fordi det netop ikke er rentabelt. Derfor gør vi det, og derfor skal vi fortsætte med at gøre det. Fordi vi intet resultat kan pege på, fordi penge, anseelse, storhed og magt aldrig kommer på tale her. Derfor gør vi det. Derfor slæbte vores forfædre granitsten på granitsten til byens bakke i selv det allermindste sogn for at bygge kirke. Også den gang kunne de uden al for megen besvær have spændt hesten for vognen og kørt til nabosognet. Men så meget betød kirkens nærhed, så meget betød det for dem at høre evangeliet om Guds søn, der red ind til enhver – høj eller lav - trods synd og død, at
det skulle lyde i deres sogn og af deres præst.

De ville ikke nøjes med naboens kirke - de ville ikke være gæster - men de ville have, at kirken skulle være i blandt dem som deres. Og sådan er det faktisk også i dag, vil jeg påstå. Tænk blot på balladen omkring de københavnske kirkers lukning. Skyldes den mon ikke, at der dybt i os alle ligger en fornemmelse af, at kirkens berettigelse ikke kan og skal afhænge af økonomiske argumenter og fornuftige afvejninger? Ved vi ikke godt, at de grundlæggende forhold i livet ikke kan gøres rationelt op?
Vi ved eksempelvis godt, at det kun er kujonerne, der dukker sig, når kampen bliver hed, og prisen for at afsløre løgnen skal betales. Vi ved godt, at de gamle skal passes ordentligt, selvom det ikke kan betale sig. Vi helbreder de syge, vi tager os af dem, der ikke kan tage vare på sig selv. Og vi gør det, selv om det ikke kan betale sig.

Men det begynder at skride. Nu overvejer vi, om det ikke bedre kan betale sig at lade robotterne gøre rent hos gamle Rasmine. Vi overvejer at tillade aktiv dødshjælp. Og vi lukker kirker, fordi statistikkerne viser, at det er for dyrt at holde dem åbne. Jo, det skrider. Noget grundlæggende
skrider, nemlig vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og det skrider, fordi vi netop har tilladt at lade vurderingen gælde som argument.

Kan det betale sig, og er det rimeligt, at lade en hjemmehjælper støvsuge hos gamle Rasmine, når robotstøvsugeren er opfundet? Er det rimeligt at skulle leve, når en uheldbredelig sygdom gør
den sidste tid svær? Og det skrider, fordi kirken - det sted, som sætter enhver tale om nytteværdien på porten - selv er blevet offer for disse rationelle overvejelser. Selvfølgelig skal de enkelte sognekirkers
økonomier hænge sammen. Ethvert menighedsråd er forpligtet på at sørge for, at der kan holdes gudstjeneste om søndagen, og at udgifterne til dette ikke overstiger indtægterne. Men at der skal holdes gudstjeneste, det er udgangspunktet og ikke spørgsmålet om, hvorvidt det kan betale sig. Det er et spørgsmål, som ingen berettigelse har i en evangelisk- lutherske kirke.

For den evangelisk-lutherske kirke er den kirke, der er sig bevidst, at man aldrig kan bygge noget sandt på menneskets vurderinger og anerkendelse. Sådan som vi hører det skildret i dag. Alle de rationelle begrundelser - uanset hvor solide og fornuftige de umiddelbart ser ud - har intet med virkeligheden og sandheden at gøre. Men det var virkeligheden og sandheden, Jesus kom for at vidne om, og derfor gik han sin vej uanfægtet, vedholdende og ganske irrationelt til ende. Uanfægtet af hyldesten og uanfægtet af modstanden. Han drog som sandhedens konge ind i Jerusalem for at blive
korsfæstet. Han måtte tømme kalken helt til bunds. Ja, han lod sig hylde som en konge, men han vidste, at hyldesten var kortvarig.

For som en konge vil vi gerne hylde ham som én, der kan samle folk til huse og vise resultater, som én, der vil krone alle vore beregninger, forhåbninger og drømme og således sælge billetter, ham
vil vi gerne have med at gøre. Men en konge, der kommer ridende på et æsel, sagtmodig og uden nogen glorværdig fremtid, ham skiller vi os af med. For ham er der intet farverigt og stort ved. Han gør det svært at sælge varen, så den bliver festlig og indbydende. Og derfor gik det ham også,
som det gjorde, for det begejstrede folk endte som bekendt efter få dage med at råbe ordene: ”Korsfæst ham”.

Nej, det er ikke os, der ved vor begejstring gør ham til herre, men han gør det alene. Det er ikke os, der skal vise ham vores tilslutning og opbakning og krone ham, men han tilslutter sig os, deler vort liv i synd og død.  At sandhedens konge endte sine dage på et kors, korsfæstet af sine tidligere så
begejstrede tilhængere, fordi han skuffede så fælt, da det viste sig, at han blot var et ganske  almindeligt menneske uden nogen særlig praktisk nytte. Det er, hvad evangeliet forkynder. Og derfor er den skildring, vi hører 1. søndag i advent om Jesu indtog i Jerusalem, ikke et øjebliksbillede, den er ikke en festlig fortælling om, at Gud betaler det sig at satse på. Men den er sandheden om os selv og hele vort liv.

Fortællingen siger os, at alle vore beregninger, alt det vi mener har værdi og er værd at hylde i dag, disse beregninger er hule og overfladiske, de er uden stabilitet og fast grund. Den faste grund er derimod Guds søn. Han, der intet synede af, fordi han blot gik sin vej, uden at have overvejet det rimelige i sin vandring og det økonomisk rentable i sine gerninger og for sin sag. Hans sag var ikke andet end at gå på denne vej, som var at være midt i blandt os som et ganske almindeligt menneske
- at bære dagligdagen og livet sammen med os. Han tog ikke hensyn til, om det nu nyttede,
og hvad der synede bedst. Han overvejede ikke, om det var klogt og fornuftigt, for han ville ikke andet end at være til for os og med os.

Ja, han var og er for os og med os, for at tage os med igennem synden og døden og bringe os hjem til Gud, til sin fader i himlen. Som han red ind i Jerusalem den dag, sådan rider han hver søndag dag ind i din og min verden for at være din og min herre. Han rider ind og siger os, at vi er i hans hånd og under hans omsorg. Ikke fordi vi er synderligt elskværdige – ikke fordi retfærdighedens fornuftige regnskab skal gå op. Nej, det er ikke fordi, vi har fortjent det. Men fordi Gud er kærlig og retfærdig, og derfor ved Jesus Kristus tog de uretfærdige til sig, løste de fangne, og satte de plagede i frihed.

Frihed til ikke at skulle være til nytte eller bevise sin værdi, men derimod blot være tro.

Kan det betale sig? Hvad kommer der ud af år efter år at fortælle historien om, at Guds søn red ind i dit og mit liv og tog det alvorligt? Enhver kan høre, at spørgsmålet ikke hører hjemme her. For sådan spørger kun den raske, den retfærdige. Men spørg gamle Rasmine og den uhelbredelige, spørg den sørgende enke på kirkegården – det kunne være de svarede alt!

Amen